Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 17:57 31/10/2017  

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017- 2020 của trường THCS Thống Nhất

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước

giai đoạn 2017- 2020 của trường THCS Thống Nhất

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PGD&ĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD &ĐT thành phố Huế về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của tổ Tin - Văn phòng trường THCS Thống Nhất,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 của trường THCS Thống Nhất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) tổ trưởng và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lượt xem : 139

Các tin khác