Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 17:59 31/10/2017  

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020 của trường THCS Thống Nhất

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính

giai đoạn 2017- 2020 của trường THCS Thống Nhất

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND Thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-PGD&ĐT ngày 31/7/2017 của Phòng GD &ĐT thành phố Huế về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-NVL ngày 28/8/2017 của trường THCS Thống Nhất về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017-2020;

Trên cơ sở tình hình thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị trong những năm học qua, trường THCS Thống Nhất xây dựng kế hoạch truyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tuyên truyên, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, cải cách thủ tục hành chính của cán bộ,GV,NVtrong quá trình thực thi công vụ.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC.

 2. Yêu cầu

          - Thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa dạng; phong phú về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả.

          - Thực hiện công tác tuyên truyền CCHC phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của chính phủ, Kế hoạch CCHC của Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh và của cơ quan cấp trên.

          - Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về CCHC nhà nước bao gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, phụ huynh, học sinh về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2011 – 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh TT Huế, UBND TP Huế, Phòng GD &ĐT TP Huế và của đơn vị.

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức biết để nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện các nội dung sau:

+ Một số văn bản của cơ quan quản lý nhà nước: Nghị quyết số Số: 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về việc đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị số 51/2012/CT – UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố Huế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2845/ QĐ – UBND ngày 08/12/2015 của UBND Thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016;

+ Các quy định của Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra chính phủ về việc hướng dẫn qui trình tiếp công dân.

+ Việc thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan.

2. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

3. Nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phê bình những cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính, có hành vi sách nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

4. Tuyên truyền các nhiệm vụ khác có liên quan đến CCHC như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

5. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng CNH, HĐH đất nước kết hợp với nội dung CCHC.

IV. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Phương tiện tuyên truyền

a) Truyên truyền trên website của đơn vị

b) Tuyên truyền trong sinh hoạt dưới cờ, họp HĐSP, hội nghị sơ kết, tổng kết năm học.

c) Thông qua Bản tin nội bộ trường THCS Thống Nhất.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính trên website của đơn vị

b) Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

c) Niêm yết công khai, minh bạch công khai các khoản thu, bảng lương…;

c) Vận động giáo viên, học sinh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính...

d) Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ Tin-Văn phòng

- Là bộ phận thường trực giúp BGH nhà trường về công tác cải cách hành chính;  có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính của đơn vị;

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo để BGH điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp;

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan, các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị để tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng có liên quan trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính.

- Tiếp tục theo dõi rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục để kịp thời và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị đúng qui định.

2. Giáo viên phụ trách cổng TT của đơn vị

          - Xây dựng chuyên mục về cải cách hành chính; kịp thời đưa tin tức, tình hình cải cách hành chính trên website.

- Tăng cường cập nhật các thông tin đổi mới hành chính trên website của Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT.

3. Các tổ chuyên môn

- Trên cơ sở Kế hoạch này tổ chuyên môn có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị; chủ động tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính cho giáo viên.

- Phối hợp các bộ phận liên quan biên soạn lồng ghép tích hợp nội dung CCHC vào các môn học liên quan, chuyên đề ngoại khóa để giảng dạy, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, học sinh trong trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

           Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại mục V trên đây, các bộ phận  tham mưu đề xuất những giải pháp cụ thể để hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch và thời gian qui định./.

Số lượt xem : 189

Các tin khác