Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 20 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế Hoạch - Quyết định

Kế Hoạch - Quyết định

Cập nhật lúc : 17:55 31/10/2017  

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

KẾ HOẠCH

Thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

 

 

            Căn cứ Kế hoạch số 317/PGD&ĐT-TCHC ngày 31/3/2016 của Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Huế, trường THCS Thống Nhất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 tại đơn vị như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích:

            - Tiếp tục xây dựng nề hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

            -  Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung và nhiệm vụ chương trình CCHC của Phòng Giáo dục thành phố Huế, tăng cường cải tiến phương thức, lề lối làm việc; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; đẩy mạng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động hành chính trong các lĩnh vực của nhà trường.

            2. Yêu cầu:

            Coi trọng công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong nhà trường.

            II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

            1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

            - Ban hành kế hoạch CCHC kịp thời, thực hiện đầy đủ các báo cáo CCHC theo quy định.

            - Nghiêm túc triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC trong thực hiện các nhiệm vụ chương trình công tác của nhà trường, yêu cầu đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

            - Tiếp tục đẩy mạng nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Thực hiện tốt đối thoại trực tiếp giữa nhà trường với tổ chức, công dân về giải quyết TTHC. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về CCHC.

            - Tiếp tục đẩy mạng ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động giáo dục.

            2. Cải cách thể chế:

            - Tiếp tục rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục để kịp thời và cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị đúng quy định.

            - Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để CBCCVC trong trường biết để thực hiện đúng pháp luật.

            - Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

            - Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường.

            - Xây dựng, tổ chức thưc hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, việc thực hiện các quy định, nội quy khác của nhà trường.

            3. Cải cách thủ tục hành chính:

            - Tiếp tục rà soát các TTHC để tham mưu ccấp có thẩm quyền trong việc đơn giản các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị.

            - Thực hiệncác quy định về kiểm soát, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của nhà trường theo đúng quy định của Pháp luật.

            - Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do cấp trên ban hành.

            - Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện TTHC của nhà trường theo quy định.

            4. Cải cách tổ chức bộ máy:

            - Liên tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của nhà trường, phát huy cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn trong nhà trường.

            - Đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong nhà trường theo phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, chỉ đạo điều hành theo quy chế”, giảm hội họp và các giấy tờ hành chính không cần thiết.

            5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC:

            - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CBGVNV của trường theo chức năng nhiệm vụ.

            - Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý CBCCVC trong nhà trường.

            - Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác trao đổi thông tin trong giải quyết công việc. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện giữa lãnh đạo với giáo viên, nhân viên. Nâng cao tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ làm cho quy trình làm việc thông suốt, rút ngắn thời gian, hạn chế tối đa sai sót, thiếu thông tin.

            - Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ trưởng chuyên môn trong công tác CCHC, phát huy tối đa trình độ năng lực trong thực hiện công tác quản lý, nâng cao năng lực thi hành công vụ, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt công việc được giao.

            - Thực hiện tốt công tác đánh giá CCVC, chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, khen thưởng đối với CBCCVC theo quy định của Pháp luật.

            - Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            6. Cải cách tài chính công:

            - Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            - Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công.

            - Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thu chi trong nhà trường.

            7. Hiện đại hóa nền hành chính:

            - Tăng cường đầu tư ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc trong nhà trường.

            - Xây dựng và ban hành các quy định của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong mọi hoạt động của nhà trường. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá việc ứng dụng CNTT của nhà trường.

            - Tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc của CBCCVC.

            - Đưa nội dung nhiệm vụ về CCHC vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của nhà trường.

            III. GIẢI PHÁP

            - Tổ chức triển khai tuyên truyền, tập huấn cho CBGVNV hiểu đủ, hiểu đúng về CCHC. Tổ chức kiểm tra đôn đốc  và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị.

            - Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong CCHC.

            - Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của CBCCVC nhất là cán bộ phụ trách CCHC và cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC.

Số lượt xem : 193

Các tin khác