Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 31 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc : 17:50 31/10/2017  

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

( Kèm theo Tờ trình số 01 /TTr- CĐCS, ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành CĐCS trường THCS Thống Nhất TP Huế).

 

TT

 

(1)

 

        Họ và tên

 

(2)

 

Năm sinh

(3)

 

Giới tính

(4)

 

Đơn vị công tác

(5)

Chức vụ chính quyền

(6)

 

Chức vụ công đoàn

(7)

 

Học vấn

 

(8)

 

Trình độ chuyên môn

(9)

 

Trình độ chính trị

(10)

 

Đảng

viên

 

(11)

01

Nguyễn  Phước Như Ý

1978

Nữ

THCS Thống Nhất

Phó Hiệu trưởng

 CT CĐCS

12/12

Cử nhân

Trung cấp

x

02

Nguyễn Thị Bích Hà

1975

Nữ

THCS Thống Nhất

Tổ trưởng

CN UBKT

12/12

Cử nhân

Sơ cấp

x

03

Hoàng Thị Nhất Hạnh

1973

Nữ

THCS Thống Nhất

Tổ phó

Pho CT CĐCS

12/12

Cử nhân

Sơ cấp

 

04

Hoàng Đình Dũng

1965

Nam

THCS Thống Nhất

Tổ phó

UV

12/12

Cử nhân

Sơ cấp

 

05

Nguyễn Quang Hạnh Thuần

1981

Nữ

THCS Thống Nhất

Giáo viên

Phó CN UBKT

12/12

Cử nhân

Sơ cấp

x

06

Lê Thị Liên Hạ

1983

Nữ

THCS Thống Nhất

Tổ phó

UV

12/12

Cử nhân

Sơ cấp

x

 

 

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

        Nơi nhận:

-          LĐLĐ TP;

-         Lưu.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Phước Như Ý

Số lượt xem : 997